نقد و بررسی بازی ایرانی پارادوکس، لذت چالش با تقارن