در جشنواره‌ی وب ایران به بازیاتو رای دهید!

نقد و بررسی بازی ایرانی پارادوکس، لذت چالش با تقارن