ارتباط با ما

با بازیاتو در ارتباط باشید

ما اینجا هستیم

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان

کد پستی: ۷۳۴۴۱۸۱۷۴۶

۰۹۱۳۸۷۴۷۴۶۰

۰۳۱۳۲۳۱۹۰۳۵

hi@baziato.com