نقد و بررسی بازی شهزاد؛ حدس کلماتی از جنس آرامش و یادگیری