در جشنواره‌ی وب ایران به بازیاتو رای دهید!

بررسی بازی ایرانی آمیرزا، آقای موفق در پوشش جدید