نقد و بررسی بازی دارالفنون؛ دانستنی هایی با داستانی متفاوت