کافه گیمز 2 که میزبان بازی سازان و فعالان این حوزه بود، چندی پیش توسط کافه بازار و آواگیمز برگزار شد. شاید مهم ترین خبری که در پایان این رویداد از آن رونمایی شد، مسابقه‌ی casual camp  بود. کژوال کمپ مسابقه ای برای ساخت بازی های موبایلی است که از امروز 20 شهریور مرحله ی ثبت نام آن آغاز می شود و تا 15 مهر ماه ادامه دارد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ “کژوال کمپ” ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ کافهﺑﺎزار و آواﮔﯿﻤﺰ و ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺑﺎزی ﺳﻄﺢ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﻮل اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ 10 هفته ای ﺷﺮﮐﺖ کنندهﻫﺎی ﺗﻼش میﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ بازیﺳﺎزان داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

لازم به ذکر است تیم‌های ﺑﺮﮔﺰﯾده در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻘﺪی، ﻓﺮﺻﺖ وﯾﮋه درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮرﺳﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری از ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار و آواﮔﯿﻤﺰ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

کژوال کمپ بازیاتو

در ابتدای این مسابقه، بازی‌سازان باید پس از انتخاب سبک ( ﺟﻮر ﮐﺮدﻧﯽ، بازی های تخته ای/کارتی/رومیزی، ﺑﺎزی هایﮐﻠﯿﮑﺮ، شانسی، دونده ای، بازی های ورزشی) و نهایی سازی ایده که تا 2 هفته برای آن وقت دارند، اقدام به تولید نسخه ی First Fun Playable  کرده و همراه با مستندات و زمان‌بندی تولید بازی، به تیم داوری ارائه دهند. هم چنین پس از دریافت بازخورد های اولیه از تیم داوری و آماده سازی نسخه آلفا، در نهایت با توجه به زمان کم مسابقه، سافت لانچ بازی ها و شروع فرآیند داوری مسابقه از اواخر ماه آذر خواهد بود.

در خصوص جوایز این مسابقه هم خبر های خوبی به بیرون درز کرده است. طبق گفته ی کافه بازار، تیم اول 25 میلیون تومان، تیم دوم 15 میلیون تومان و تیم سوم 10 میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

بی صبرانه منتظر برگزاری این رویداد بزرگ با هدف ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮ با اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی موفق وﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ هستیم.

هم چنین می توانید از سایت مسابقه به آدرس CasualCamp.ir، با تیم فوق العاده‌ی مربیان آشنا و در جریان کامل مراحل مسابقه قرار بگیرید. ثبت نام نیز از طریق همین سایت انجام می گیرد و سرگروه ها می بایست هرچه زودتر اقدام کنند.

منتظر خبرهای تکمیلی از همین رسانه باشید.

برای دانلود فایل توضیحات تکمیلی رویداد اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه 1:

برای دیدن نتایج بررسی پروتوتایپ‌های فرستاده شده به مرحله‌ی اول رقابت کژوال کمپ به لینک زیر مراجعه کنید:

(لینک توسط سایت کژوال کمپ حذف شده است)

اطلاعیه 2:

با پایان آبان ماه، بازی هایی که موفق به ارائه نسخه اولیه شدند در فرآیند “مایلستون میانی برای رسیدن به نسخه Alpha و گرفتن بازخورد اولیه از تیم داوری” قرار گرفتند و تا 30 آذر ماه فرصت دارند با آماده سازی Soft Launch، وارد فرایند نهایی داوری بشوند.


در بازیاتو با پوشش اخبار رویداد کژوال کمپ و بازی‌های برتر این رویداد همراه باشید.