بازگشت به بازیاتو + درخواست افزودن صفحه‌ی دولوپر

سوپرسل

3 بازی‌های معرفی شده

ما توسعه دهنده بازی از فنلاند هستیم، ما می‌خواهیم برای هر تعداد ممکن بازی‌هایی ایجاد کنیم که سال‌ها بازی می‌شوند و برای همیشه به یاد می‌آورند.